Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De AFCA Supportersclub is onafhankelijk, erkend en een serieuze gesprekspartner voor Ajax.
Ons doel is de belangen te behartigen van fanatieke Ajaxsupporters.

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van de AFCA Supportersclub.
Door het lidmaatschap aan te vragen gaat de aanvrager akkoord met de algemene voorwaarden.

In deze voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

 • Wij / AFCASC: De AFCA Supportersclub.
 • Het lid: de natuurlijke persoon die zich middels een lidmaatschap aan de AFCASC heeft verbonden.

Het lidmaatschap van de AFCASC

 • Het lidmaatschap van de AFCASC is persoonsgebonden.
 • Voor €12 per jaar ben je lid.
 • De AFCASC behoudt zich het recht voor een aanvraag van het lidmaatschap om welke reden dan ook te weigeren dan wel een lid te royeren.

Betaling

 • Bij aanvang van het lidmaatschap machtigt het lid de AFCASC, behoudens wanneer het lid heeft opgezegd, om jaarlijks de contributie af te schrijven van het door het lid opgegeven bankrekeningnummer.
 • Inning van de contributie geschiedt in de eerste maanden van het nieuwe kalenderjaar.
 • De contributie dient jaarlijks via een doorlopende incasso te worden voldaan.
 • Indien de incasso niet is gelukt en geen gehoor is gegeven aan de oproep tot betaling, wordt het lidmaatschap geblokkeerd.
  De blokkering wordt opgeheven zodra de betaling is voldaan en ontvangen door de AFCASC. De kosten voor het dupliceren van een nieuwe clubcard kunnen doorbelast worden aan het lid.
 • Degene op wiens naam het lidmaatschap geregistreerd staat, is verantwoordelijk voor tijdige betaling.

Bewijs van lidmaatschap
Leden van de AFCASC ontvangen een ledenpas. Deze pas is tevens het bewijs van lidmaatschap.
Bij verlies kan een duplicaat worden aangevraagd tegen een vergoeding van €5,00.

Van wanneer tot wanneer loopt het lidmaatschapsjaar? 
Aanmelden voor een lidmaatschap kan op elk gewenst moment en loopt door tot en met 31 december van dat jaar.
Het lidmaatschap loopt daarna van 1 januari tot en met 31 december en wordt ieder jaar automatisch verlengd.

Hoe kan het lidmaatschap worden opgezegd?
Het lidmaatschap kan op ieder moment worden opgezegd via een mail ( info@afcasc.nl).
Bij overlijden kan het lidmaatschap direct worden beëindigd.

Kunnen de tarieven of voorwaarden wijzigen?
De AFCASC kan de tarieven en/of de voorwaarden van het lidmaatschap per 1 januari van ieder jaar wijzigen.

Service
Voor vragen over het lidmaatschap kan contact worden opgenomen met de AFCA Supportersclub: info@afcasc.nl

AFCA Supportersclub

Postbus 12707

1100 AS Amsterdam

 

PRIVACYVERKLARING

De AFCA Supportersclub respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.
Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
1. Website (hierna ook “De website”): afcasc.nl
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): AFCA Supportersclub, gevestigd te De passage 14, 1101AX Amsterdam, kvk-nummer: 33307018.

Artikel 2 – Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
• de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
• alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
• de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
• vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
• vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door AFCA Supportersclub en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

De beheerder heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Echter, de beheerder kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is en verwacht betrokkenheid van de ouders/voogd bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kan voorkomen worden dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Bij het aanmeldformulier om lid te worden van de AFCA Supportersclub wordt expliciet toestemming van de ouders of voogd gevraagd. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@afcasc.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@afcasc.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@afcasc.nl.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 – Cookies
1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
– Geen overige cookies
4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: , info@afcasc.nl.

Sluit je aan

Ben jij al lid van de AFCA Supportersclub? Voor slechts € 12,- per seizoen kan dat!